[openssl] master update

shane.lontis at oracle.com shane.lontis at oracle.com
Wed Mar 3 06:21:36 UTC 2021


The branch master has been updated
    via 4e4ae84056133c863860e27ceedae8bd3fb0a402 (commit)
   from 81f9af3460dca0fe37d3a240cb385efbf0f0d362 (commit)


- Log -----------------------------------------------------------------
commit 4e4ae84056133c863860e27ceedae8bd3fb0a402
Author: Shane Lontis <shane.lontis at oracle.com>
Date:  Wed Feb 24 15:59:14 2021 +1000

  Fix NULL access in ssl_build_cert_chain() when ctx is NULL.
  
  Fixes #14294
  
  Reviewed-by: Tomas Mraz <tomas at openssl.org>
  Reviewed-by: Paul Dale <pauli at openssl.org>
  (Merged from https://github.com/openssl/openssl/pull/14295)

-----------------------------------------------------------------------

Summary of changes:
 ssl/ssl_cert.c                   | 2 +-
 .../Mock/signer.crt => certs/leaf-chain.pem}    | 26 ++++++++--
 test/sslapitest.c                 | 57 ++++++++++++++++++++++
 3 files changed, 79 insertions(+), 6 deletions(-)
 copy test/{recipes/80-test_cmp_http_data/Mock/signer.crt => certs/leaf-chain.pem} (75%)

diff --git a/ssl/ssl_cert.c b/ssl/ssl_cert.c
index a9d9b9ca06..f78cb99c18 100644
--- a/ssl/ssl_cert.c
+++ b/ssl/ssl_cert.c
@@ -878,7 +878,7 @@ int ssl_build_cert_chain(SSL *s, SSL_CTX *ctx, int flags)
       untrusted = cpk->chain;
   }
 
-  xs_ctx = X509_STORE_CTX_new_ex(real_ctx->libctx, ctx->propq);
+  xs_ctx = X509_STORE_CTX_new_ex(real_ctx->libctx, real_ctx->propq);
   if (xs_ctx == NULL) {
     ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
     goto err;
diff --git a/test/recipes/80-test_cmp_http_data/Mock/signer.crt b/test/certs/leaf-chain.pem
similarity index 75%
copy from test/recipes/80-test_cmp_http_data/Mock/signer.crt
copy to test/certs/leaf-chain.pem
index cb72e33bff..a2e4a50513 100644
--- a/test/recipes/80-test_cmp_http_data/Mock/signer.crt
+++ b/test/certs/leaf-chain.pem
@@ -1,4 +1,3 @@
-Subject: C = AU, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd, CN = leaf
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 MIIDfjCCAmagAwIBAgIJAKRNsDKacUqNMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFoxCzAJBgNV
 BAYTAkFVMRMwEQYDVQQIEwpTb21lLVN0YXRlMSEwHwYDVQQKExhJbnRlcm5ldCBX
@@ -20,8 +19,6 @@ QhnMd0TtIrbKHaNQ4kNsmSY5fQolwB0LtNfTus7OEFdcZWhOXrWImKXN9jewPKdV
 mSG34NfXOnA6qx0eQg06z+TkdrptH6j1Va2vS1/bL+h1GxjpTHlvTGaZYxaloIjw
 y/EzY5jygRoABnR3eBm15CYZwwKL9izIq1H3OhymEi/Ycg==
 -----END CERTIFICATE-----
-
-Subject: C = AU, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd, CN = subinterCA
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 MIIDhDCCAmygAwIBAgIJAJkv2OGshkmUMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFcxCzAJBgNV
 BAYTAkFVMRMwEQYDVQQIEwpTb21lLVN0YXRlMSEwHwYDVQQKExhJbnRlcm5ldCBX
@@ -43,8 +40,6 @@ mC7DtilSZIgO2vwbTBL6ifmw9n1dd/Bl8Wdjnl7YJqTIf0Ozc2SZSMRUq9ryn4Wq
 YrjRl8NwioGb1LfjEJ0wJi2ngL3IgaN94qmDn10OJs8hlsufwP1n+Bca3fsl0m5U
 gUMG+CXxbF0kdCKZ9kQb1MJE4vOk6zfyBGQndmQnxHjt5botI/xpXg==
 -----END CERTIFICATE-----
-
-Subject: C = AU, ST = Some-State, O = Internet Widgits Pty Ltd, CN = interCA
 -----BEGIN CERTIFICATE-----
 MIIDgDCCAmigAwIBAgIJANnoWlLlEsTgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFYxCzAJBgNV
 BAYTAkFVMRMwEQYDVQQIDApTb21lLVN0YXRlMSEwHwYDVQQKDBhJbnRlcm5ldCBX
@@ -66,3 +61,24 @@ Hh5feKAyrqfmfsWF5QPjAmdj/MFdq+yMJVosDftkmUmaBHjzbvbcq1sWh/6drH8U
 e4jmcYiyZev22KXQudeHc4w6crWiEFkVspomn5PqDmza3rkdB3baXFVZ6sd23ufU
 wjkiKKtwRBwU+5tCCagQZoeQ5dZXQThkiH2XEIOCOLxyD/tb
 -----END CERTIFICATE-----
+-----BEGIN CERTIFICATE-----
+MIIDfzCCAmegAwIBAgIJAIhDKcvC6xWaMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMFYxCzAJBgNV
+BAYTAkFVMRMwEQYDVQQIDApTb21lLVN0YXRlMSEwHwYDVQQKDBhJbnRlcm5ldCBX
+aWRnaXRzIFB0eSBMdGQxDzANBgNVBAMMBnJvb3RDQTAeFw0xNTA3MDIxMzE1MTFa
+Fw0zNTA3MDIxMzE1MTFaMFYxCzAJBgNVBAYTAkFVMRMwEQYDVQQIDApTb21lLVN0
+YXRlMSEwHwYDVQQKDBhJbnRlcm5ldCBXaWRnaXRzIFB0eSBMdGQxDzANBgNVBAMM
+BnJvb3RDQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMDxa3eIrDXf
++3NTL5KAL3QWMk31ECBvbDqO0dxr4S4+wwQPv5vEyRLR5AtFl+UGzWY64eDiK9+i
+xOx70z08iv9edKCrpwNqFlteksR+W3mKadS8g16uQpJ0pSvnAMGp3NWxUwcPc/eO
+rRQ+JZ7lHubMkc2VDIBEIMP9F8+RPWMQHBRb+8OowYiyd/+c2/xqRERE94XsCCzU
+34Gjecn+HpuTFlO3l6u+Txql4vpGBeQNnCqkzLkeIaBsxKtZsEA5u/mIrf3fjbQL
+r35B4CE8yDNFSYQvkwbu/U/tT/O8m978JV5V1XXUxXs6QDUGn8SEtGyTDK83Wq+2
+QU0mIxy4ArMCAwEAAaNQME4wDAYDVR0TBAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUhVaJNeKf
+ABrhhgMLS692Emszbf0wHwYDVR0jBBgwFoAUhVaJNeKfABrhhgMLS692Emszbf0w
+DQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBADIKvyoK4rtPQ86I2lo5EDeAuzctXi2I3SZpnOe0
+mCCxJeZhWW0S7JuHvlfhEgXFBPEXzhS4HJLUlZUsWyiJ+3KcINMygaiF7MgIe6hZ
+WzpsMatS4mbNFElc89M+YryRFrQc9d1Uqjxhl3ms5MhDNcMP/PNwHa/wnIoqkpNI
+qtDoR741wcZ7bdr6XVdF8+pBjzbBPPRSf24x3bqavHBWcTjcSVcM/ZEXxeqH5SN0
+GbK2mQxrogX4UWjtl+DfYvl+ejpEcYNXKEmIabUUHtpG42544cuPtZizLW5bt/aT
+JBQfpPZpvf9MUlACxUONFOLQdZ8SXpSJ0e93iX2J2Z52mSQ=
+-----END CERTIFICATE-----
diff --git a/test/sslapitest.c b/test/sslapitest.c
index 3fa60538e9..06d8e80200 100644
--- a/test/sslapitest.c
+++ b/test/sslapitest.c
@@ -641,6 +641,61 @@ end:
   return testresult;
 }
 
+static int test_ssl_build_cert_chain(void)
+{
+  int ret = 0;
+  SSL_CTX *ssl_ctx = NULL;
+  SSL *ssl = NULL;
+  char *skey = test_mk_file_path(certsdir, "leaf.key");
+  char *leaf_chain = test_mk_file_path(certsdir, "leaf-chain.pem");
+
+  if (!TEST_ptr(ssl_ctx = SSL_CTX_new_ex(libctx, NULL, TLS_server_method())))
+    goto end;
+  if (!TEST_ptr(ssl = SSL_new(ssl_ctx)))
+    goto end;
+  /* leaf_chain contains leaf + subinterCA + interCA + rootCA */
+  if (!TEST_int_eq(SSL_use_certificate_chain_file(ssl, leaf_chain), 1)
+    || !TEST_int_eq(SSL_use_PrivateKey_file(ssl, skey, SSL_FILETYPE_PEM), 1)
+    || !TEST_int_eq(SSL_check_private_key(ssl), 1))
+    goto end;
+  if (!TEST_true(SSL_build_cert_chain(ssl, SSL_BUILD_CHAIN_FLAG_NO_ROOT
+                       | SSL_BUILD_CHAIN_FLAG_CHECK)))
+    goto end;
+  ret = 1;
+end:
+  SSL_free(ssl);
+  SSL_CTX_free(ssl_ctx);
+  OPENSSL_free(leaf_chain);
+  OPENSSL_free(skey);
+  return ret;
+}
+
+static int test_ssl_ctx_build_cert_chain(void)
+{
+  int ret = 0;
+  SSL_CTX *ctx = NULL;
+  char *skey = test_mk_file_path(certsdir, "leaf.key");
+  char *leaf_chain = test_mk_file_path(certsdir, "leaf-chain.pem");
+
+  if (!TEST_ptr(ctx = SSL_CTX_new_ex(libctx, NULL, TLS_server_method())))
+    goto end;
+  /* leaf_chain contains leaf + subinterCA + interCA + rootCA */
+  if (!TEST_int_eq(SSL_CTX_use_certificate_chain_file(ctx, leaf_chain), 1)
+    || !TEST_int_eq(SSL_CTX_use_PrivateKey_file(ctx, skey,
+                          SSL_FILETYPE_PEM), 1)
+    || !TEST_int_eq(SSL_CTX_check_private_key(ctx), 1))
+    goto end;
+  if (!TEST_true(SSL_CTX_build_cert_chain(ctx, SSL_BUILD_CHAIN_FLAG_NO_ROOT
+                        | SSL_BUILD_CHAIN_FLAG_CHECK)))
+    goto end;
+  ret = 1;
+end:
+  SSL_CTX_free(ctx);
+  OPENSSL_free(leaf_chain);
+  OPENSSL_free(skey);
+  return ret;
+}
+
 #ifndef OPENSSL_NO_TLS1_2
 static int full_client_hello_callback(SSL *s, int *al, void *arg)
 {
@@ -8710,6 +8765,8 @@ int setup_tests(void)
   ADD_TEST(test_keylog_no_master_key);
 #endif
   ADD_TEST(test_client_cert_verify_cb);
+  ADD_TEST(test_ssl_build_cert_chain);
+  ADD_TEST(test_ssl_ctx_build_cert_chain);
 #ifndef OPENSSL_NO_TLS1_2
   ADD_TEST(test_client_hello_cb);
   ADD_TEST(test_no_ems);


More information about the openssl-commits mailing list